Co by se stalo, kdyby…křesťanství zůstalo sektou

Flavius Claudius Julianus, římský císař, křesťany zván „Odpadlík“, je zcela určitě osobností, která má své místo na vrcholku starověkých dějin. Ačkoli v dětství dostal křesťanskou výchovu, od křesťanství odpadl, přiklonil se k novoplatonismu a snažil se provést náboženské a sociální reformy. Ty však kvůli předčasné smrti nedokončil. Co by se však stalo, kdyby se mu je dokončit podařilo?

Mladý Julianus nastoupil na trůn roku 361 n. l., teprve čtyřicet osm let po vydání ediktu milánského, který zrovnoprávnil křesťanství s pohanstvím. Křesťanství už bylo tehdy velice rozšířené, avšak jeho kořeny ještě nesahaly hluboko. Kvůli křesťanským císařům se stávali křesťany i měšťané a státní úředníci, na venkově však v té době jednoznačně převládalo pohanství. Vykořenit křesťanství by i v Juliánově době nebylo jednoduché, nebylo by to však ani nemožné. Zvláště, když Julián rafinovaně pochopil, že ideologii, která ovládá davy, nelze vyhubit násilím. Ideologie může být poražena zase jen ideologicky.

Julián se narodil v roce 331 n. l. v Konstantinopoli. Spolu se svým bratrem Gallem byl po smrti císaře Konstantina Velikého v roce 337 svědkem vyvraždění všech svých pokrevních příbuzných, včetně jeho otce Julia. Za tento masakr pravděpodobně nesl odpovědnost Juliánův bratranec a nástupce Konstantina Velikého, křesťanský císař Constantius II.

Julián byl od útlého věku vzděláván křesťanskými učiteli, jejichž jednostranná výchova k víře ho odpuzovala. Odporem ho také naplňoval život v církevním prostředí, kde panovaly intriky a podlézavost nejrůznějšího druhu. Tajně si proto opatřoval spisy starých historiků a filosofů, kteří mu otevřeli nový úhel pohledu. Po popravě svého bratra Galla (r. 354) za údajnou velezradu, byl Julián poslán do Řecka, kde se ještě více vzdělával. Julianus dospěl k názoru, že křesťanství je pouhá polobarbarská pověra a klerici že jsou „nepřátelé rozumu a krásy“.

V roce 355 v Julianově životě nastal obrat. Kvůli žalostné situaci v Galii, která byla pustošena barbary, se císař Constantius II. rozhodl jmenovat Juliana caesarem (viz slovníček) a poslat ho v čele armády do Galie. Jeho jmenování vrchním velitelem přijali vojáci neuvěřitelně příznivě: „všichni vojáci s hrozným hřmotem tloukli koleny do štítů, což je zjevné znamení přízně (…). Bylo úžasné s jak upřímnou a velkou radostí (…) přijímali caesara, jenž se skvěl leskem císařského nachu, se zaslouženým obdivem.“ Stejně vřele ho při jeho cestě do Galie přijímali takřka všude. Dav ho vítal téměř jako vladaře, nazýval ho panovníkem milosti. Kde kdo už začínal tušit, že právě on se jednoho dne stane císařem.

Cestou do Galie Julianus navštívil Řím a z obdivu nad jeho skvělými památkami přemítal o jejich minulosti a o záhubě, kterou jim připravovali křesťané. Pocítil touhu obnovit svět římské slávy a zbavit ho nánosu, kterým jej pokrylo křesťanství. K tomuto úkolu ho později povzbudilo i jedno proroctví, které zaznamenal Ammianus Marcellinus: „Tu jedna slepá stařena, když se na svou otázku, kdo přicestoval, dozvěděla, že caesar Julianus, zvolala, že on obnoví chrámy bohů.“

Julianus zvládl situaci v Galii nadmíru dobře, až sám císař Constantius II. na Julinana začal žárlit a obávat se nadměrné popularity svého mladého bratrance. Aby oslabil Julianovu moc, vyžádal si od něj pomocné vojenské sbory proti Parthům. Galské jednotky však neměly zájem přesouvat se na Východ, vyvolaly vzpouru a v roce 360 Juliana prohlásily proti jeho vůli za římského císaře.

Julianus nejprve váhal, zda má proti Constantiovi II. vést občanskou válku, ale více než války se obával Constantiových úskoků, které stály život i Juliánova bratra Galla. Na obou stranách docházelo k vojenské přípravě, ale než se obě vojska stačila střetnout, zemřel náhle Constantius II. v Kilikii. Julianus se tedy stal vládcem celé římské říše.

Julianus se hned po svém nástupu na trůn rozhodl začít s obnovou kultu pohanských bohů. Podle Juliana totiž křesťanský kult nesl částečnou odpovědnost za úpadek římské říše a za její destabilizaci. Již staří historici jako například Tacitus nebo Plinius se ve svých spisech zmiňovali, že křesťané byli známí svou neochotou ke kompromisu a měli slabý smysl pro vlastenectví. Celsus jim pak vyčítal, že rušili náboženský mír ve světě, což v tolerantním systému jako byla římská říše, bylo podstatné. Ještě podstatnější bylo, že římská říše byla postavena na kultu uctívání císaře, který křesťané neuznávali a tím neuznávali stát.

Císař věděl, že oslabení křesťanství nebude lehké. Přemítal, v čem je pro lidi přitažlivé a snažil se nabídnout plnohodnotnou alternativu. Začal provádět rozsáhlé ekonomické, sociální, náboženské i správní reformy, které však kvůli své předčasné smrti v Persii, po pouhých dvou letech na trůnu, nestihl dokončit. Když se o jeho smrti dozvěděl slavný syrský rétor Libanios (314-393) prohlásil, že římská říše musí zaniknout, protože spolu s Juliánem zanikla její politická ideologie.

Představte si ale nyní, že Juliánus na svém tažení v Persii nezemřel. A místo dvou let, vládl let padesát. Mohly by se dějiny odvíjet jinak?

Píše se rok 363 a Julianus úspěšně vpadl do Persie. Perský král Šápúr II (309 – 379) zaskočen náhlým útokem se stáhl hluboko do perského vnitrozemí a Julianovi se podařilo vyplenit hlavní město Persie Ktesifon. Do Konstantinopole se vrátil jako všemi oslavovaný vítěz.

Po porážce Peršanů měl konečně čas dokončit své započaté reformy. Uvědomil si, že křesťané získávají nejvíce přívrženců z ekonomických důvodů. Přikláněli se k němu jednak lidé velice chudí, které konejšila představa křesťanského ráje, ale i lidé bohatí, kteří se chtěli zalíbit křesťanským císařům.

Mladý císař věděl, že jakákoli majetková reforma narazí na silný odpor bohatých hodnostářů a vysokých státních úředníků. Začal se proto postupně obklopovat novými lidmi pohanského smýšlení. Mezitím pokračoval v zavádění pohanské charitativní činnosti. Zakládal nemocnice, útulky pro chudé a k přídělům potravin připojoval peněžité dárky. Stanovil v Římě maximální ceny potravin a za svoje náklady dovážel z Egypta obilí. Postavení chudiny se za několik prvních let jeho vlády výrazně zlepšilo. Po té provedl mírnou pozemkovou reformu a část pozemků boháčů přidělil chudým.

Křesťany nikdy nepronásledoval. Vyhlásil náboženskou svobodu pro nekřesťany. Kult bohů se ovšem snažil ideově posílit v duchu novoplatonské filosofie. Vracel některé chrámy, kterých se zmocnili křesťané, pohanům. Křesťany postupně zbavoval úřednických a důstojnických hodností, zakázal působení křesťanských učitelů ve školách. Jako alternativu ke křesťanským vyučovacím metodám začal zakládat veřejné školy, kde se vyučovalo na státní náklady. Děti opět četly Homéra, dávné filosofy, učily se základům matematiky a dalších věd.

Na východě říše bylo křesťanství mnohem populárnější než na západě. Julián se proto, patnáct let po svém nástupu na trůn, rozhodl přenést sídlo říše z Konstantinopole zpět do Říma, kde nechal renovovat většinu slavných památek. V roce 381 slavnostně otevřel renovovanou budovu římského senátu.
V roce 380 již v Jeruzalémě za podpory císaře Juliana stál židovský chrám, který podle křesťanů již nikdy neměl být postaven. Zničení židovského chrámu v roce 70 n. l. Římany bylo totiž křesťany chápáno jako odvržení židovské víry Bohem a jeho znovu obnovení pak znamenalo přesný opak.

Na konci 4. stol. následkem vnitřních třenic (tajně katalyzovaných státním aparátem), se křesťanství začalo rozpadat do mnoha sekt. Nesrozumitelnost jednotlivých vyznání i ekonomická nevýhodnost křesťanství způsobovala, že se od této víry postupně odkláněly celé davy. Mezi odpadlíky byly i kněží a biskupové, kteří raději dávali přednost zaměstnání ve státní správě. Křesťanství se udržovalo jen na okrajových místech říše, křesťané se opět stali sektáři.

Císaři Julianovi se povedlo říši stabilizovat a posílit. Díky rozvoji vědy a vzdělanosti, která způsobila pokrok v oblasti lékařství, fyziky, astronomie, matematiky a chemie, Římané získali nové technologie, jež jim pomohly při obraně říše před nepřáteli z venku. Od 6. stol. nové národy, které přišly do styku s římskou civilizací, získaly od státu nezávislá území, aniž by docházelo k velkým bojům. Území římské říše se sice trochu zmenšilo, ale kulturní střediska jako Řím, Athény, Alexandrie a Kartago zůstaly.

Jak by se dějiny odvíjely od tohoto momentu? Určitě zcela odlišně. V Římě by asi místo papeže úřadoval pontifex maximus, Evropa by neslavila narození Krista, ale Saturnálie, místo kostelů by ve městech stály pohanské chrámy s překrásnými sochami antických bohů. Možná by nebyl středověk, křížové výpravy, inkvizice a ani antisemitismus. Pravděpodobně by se nikdy neodehrál holocaust. Světovým jazykem by dnes nemusela být angličtina, ale latina nebo řečtina. Díky nepřerušenému vývoji vědy by dnes lidé mohli osidlovat Měsíc nebo Mars. Jestli by tomu ale ve skutečnosti takto opravdu bylo, to už se dnes nedozvíme.

Plné znění článku vyšlo v časopise Živá historie 6/2009

 

PřílohaVelikost
Koptská ikona zobrazujícího sv. Mercuria, který usmrcuje císaře Juliána97.71 KB
Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (15 votes)

Komentáře

Už Ranné Křestanství

4

Už Ranné Křestanství předpovědělo zkázu říše Římské. A její obnovou přijde na svět satan a postaví se do její čela aby sjednotil národy. Jakékoliv individuální myšlení bude potlačováno! Homosexualita bude na státní urovni oslavovana ( vsimete si, ze to už se dnes deje) EU je pokus o zničení církevních hodnot a obnoveni starého antického otrokarskeho radu! Křesťané vychází z individualistickych hodnost a odmítají jakoukoliv lidskou vládu! Pouze vládu bozi! Antika není jen kultura, ale je to a bude to naše zkáza... Pokud nevezmeme rozum do hrsti! ( neznamená to nutné věřit v boha!) znamená to přesouvat pravomoci dolu směrem na lidi, jako se o to snažili klasičtí liberálové po francouzské revoluci! Kazdy clovek je jedinečný.. Ma sve vlastní niterni potřeby sny a ideály! Nelze lidi spojovat do jednoho celku a utlačovat jednotlivce! Důrazně před takovým uvazovanim varuji.. Jinak clanek je pekny i když s nim absolutne nesouhlasím.. Holocaust nemá s křesťanstvím nic společného, naopak Hitler uznával pohanská božstva , stejně jako Římané a snažil se o obnovení Rise Římské!.... A taky se zde mluví jen o tom špatném co katolická cirkev vykonala, nemluví se ale o tom kolik chudých nakrmila, kolika lidem dala střechu nad hlavou a kolik dobra vykonala...

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.3 (8 votes)

Moc zajímavé

Tenhle článek mně úplně vyrazil dech. O křesťanství a především středověku si myslím své. Pokud si totiž všimnete jak postupně upadá vliv církve a jak už díky moderním technologiím lidé nejsou ochotní přistoupit na náboženské vymývání mozků - tak se skoro nabízí otázka proč neobnovit principy Římské říše? Samozřejmě muselo by to být v nějaké modernizované formě, ale renovace antických památek v Římu přece není až tak nereálná?! Když je možné opravit v Drážďaněch z pár ohořelých cihel kostel? Notabene když teď byl v Řecku znovuotevřený Pantheon?! A nebo EU je vlastně taková nová Římská říše - bez bojů?

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (3 votes)

Ideově to možné určitě je.

Ideově to možné určitě je. Antika nabízí mnoho ideií, které se mohou adaptovat do naší doby. Zejména v době krize identity a vzrustajícího nacionalismu. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.2 (5 votes)

Dorry

Jak na to?

Existuje nějaká skupina lidí, která si s podobnou myšlenkou pohravá? Myslím tím zkusit funkčně oživit duch antiky?

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Existuje spousta skupin

Existuje spousta skupin zamerenych na ruzne druhy anticke kultury (v CR je napr. skupina legionaru). Organizace Nova Roma se snazi o oziveni rimskych ritualu, nabozenstvi, ale i politickeho systemu (organizace sama se spravuje po staru) nebo oblekani. Otazkou je, jestli cesta k oziveni ducha antiky vede prave pres oblekani se do kostymu nebo pres restauraci davno zapomenutych obradu... Autori SPQR premysleli o zalozeni nejake organizace, ktera by se snazila prihlasit primo k tomu, co povazujeme za jadro antickeho odkazu - ke starovekemu zpusobu mysleni a videni sveta. Ovsem, kazda snaha o zalozeni podobneho utvaru zarazi na prisny individualismus, ktery nam tento odkaz zanechal. Individualiste se zkratka sdruzuji tezko... Co si o tom myslite vy?

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Individualita

Nova Roma jsem zaregistroval ale s mojí chabou angličtinou nejsem moc schopný zjistit víc. Zdá se mi totiž že současná evropská civilizace se pomalu ale jistě začíná dostávat do slepé uličky a návrat k antickým kořenům ( v nějaké modernizované podobě ) by bylo jedno z řešení jak předejít obrovským problémům. A hlavně Čína bude nejspíš tvrdší konkurent než se zdá. A představa nádherných antických chrámů a staveb - fantazie. A co se týká individuality - ta se snad nevylučuje s podobným viděním světa?!

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (2 votes)

RE:

To je pravda, i individualista muze videt svet podobne jako nekdo jiny, to se samozrejme nevylucuje. Problem ovsem trosicku nastane, kdyz tem individualistum zacnete neco az moc organizovat :-)) ... Ale je pravdou, ze jen o sobe vedet, diskutovat, obcas se setkat nebo se pokusit rozsirit krasne anticke myslenky do obecnejsiho povedomi nemusi byt ani pro individualisty spatne. Premyslim jen jak to udelat... Teoreticky bychom mohli zkusit zalozit nejakou ceskou (prozatim jen virtualni) komunitu po vzoru Nova Roma. Otazkou je, jestli by o ni byl zajem...

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (2 votes)

RE:

A máte nějaké informace do jaké míry Nova Roma funguje? Jestli např mají i politické ambice? S pár kolegy jsme jednou debatovali do jaké míry by šlo převést do reálného života jak principy antiky tak Římské architektury, stylu života nebo i politiky ( samozřejmě v moderním hávu ) - snad to nezní úplně šíleně?!

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

RE:

Vubec ne :-) Ta vize je zajimava. A jak se rika, nic neni nemozne. Jen to obvykle to stoji nemalo usili... Neco o Nova Roma by vam asi rekl kolega Consul, je clenem. Co ja vim, tak maji ambice predevsim kulturni. Velky projekt na rekonstrukci chramu Velke Matky (Magna Mater, Kybele) v Rime v tuto chvili stagnuje kvuli nedostatku penez. V jake fazi je plan na vystavbu starovekem inspirovaneho mestecka (tusim ze) v Bulharsku nevim. Pomerne aktivni jsou recke (ale opet predevsim kulturne zamerene a anglicky a recky komunikujici) skupiny na Facebooku. Legio X znate? http://legioxgpf.livinghistory.cz/web/

Váš hlas: Žádná

RE:

Nejspíš by to byl běh na dlouhou trať. Ale zajímavé by bylo jak by vlastně lidé na modernizované antické myšlenky reagovali?! Třeba v naší celkem ateistické zemi by to možná padlo i na úrodnou půdu. Každopádně děkuji za spoustu zajímavých informací a myslím, že Nova Roma v češtině by nemusela být vůbec špatná záležitost. Pokud máte zájem se do toho pustit tak prosím dejte na Vaše stránky nějaké bližší informace ( i pro případné další zájemce ). Jinak nevím jestli jste zaregistrovali otevření rekonstruovaného Apollónova chrámu na Jižní moravě?!

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Apollónův chrám

Apollónův chrám to tak úplně není :-) Je pěkně vyzdobený, ale mnohem spíše než o chrám jde o hezky pojmenovanou rozhlednu :-)

Díky za zajímavé podněty. Mnohé by bylo krásné uskutečnit a já věřím, že alespoň částečně to jednou půjde :-)

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Ano je to tak. Je to opravdu

Ano je to tak. Je to opravdu spíš hezky vyzdobená rozhledna : ) Nedostal jsem úplné informace. Ale to by mohla být právě jedna z cest jak přiblížit antické myšlenky lidem. Využít takových staveb ve stylu antiky a tam třeba dělat výstavy nebo umisťovat odkazy na Nova Roma atd. Myslím si že by to mohlo mít úspěch.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

NOVA ROMA

O Nova Roma existuje na české wiki článek, takže pokud máte zájem, můžete si ho přečíst, případně doplnit a rozšířit (což jedině uvítám)

Pro založení anticko-římské skupiny nemusíte vytvářet nicnového, ale klidně se můžete stát členy Nova Roma. Samotná organizace to určtě uvítá a pokud by se v českém prostředí našlo dostatek aktivních členů, byla by dokonce i možnost (v rámci organizace) obnovit samostatnou provinici Boemorum, která byla pro nízkou aktivitu českých členů sloučena do provincie Panonia.

Každá provincie (pokud se nepletu) má určitou míru samosprávy, takže v tomhle vidim jako vhodný cíl pro případné zájemce, a jakožto provincie by jste pak mohli taky fungovat (do jisté míry) samostatně a navíc by jste byli zastřešení mezinárodní organizací.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (4 votes)

Nova roma v češtině

Rád bych uvítal stránky v češtíně, nejsem moc zdatný v němčině(sice umím překládat, ale né tak, abych to pochopil:-) Jinak bych se rád stal členem NR.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Se stránkami v češtině to

Se stránkami v češtině to není jen tak jednoduché. Existuje několik jazykových verzí, ale čeština tam zatím není a ještě dlouho nebude. Proč? Protože NR má sama o sobě problémy. Místo toho, aby své síly vrhla do myšlenek, které by se "staly" tělem, tráví čas záležitostmi jako je například oblékání se do starověké tógy. Jestli má být NR co platná dnešní společnosti, pak musí vyjít s myšlenkovým odkazem, který zaujme současnou společnost.
Jinak se formuje malá skupinka na Facebooku pod názvem "Symmachův kruh". Link na stránku najdete nalevo této stránky.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

že bychom to tedy zkusili

že bychom to tedy zkusili změnít? :-)

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (1 vote)

Nova Roma v České republice

Stále zájem se stát členem Nova Roma?

Váš hlas: Žádná

jak by si začal?

jak by si začal?

Váš hlas: Žádná

protože nejsem členem NR a má

protože nejsem členem NR a má znalost její situace je jen zprostředkovaná, lze těžko jednoznačně odpovědět. Pár úvah bych k tomu měl, ovšem toto nejspíše není to správné místo :-)

Váš hlas: Žádná

Česká NR? Jsem pro, ale jak

Česká NR? Jsem pro, ale jak je vidět, zájem je povětšinou spíše teoretický, žel bohům...

Váš hlas: Žádná

zakládám webovku, neboť pokud

zakládám webovku, neboť pokud není vůle vytvořit NR v češtině, tak ji uděláme si sami a zaregistrujeme se u nich

Váš hlas: Žádná

Nova Roma

Zdravím všechny diskutující, byť od diskuse samotné je to už nějaký ten rok zpět.

Stále zájem o Nova Roma?

Máme již docela dobrou komunitu, která sdružuje nyní 20 členů z České republiky a ze Slovenska.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (1 vote)

Zájem by byl, ale nemáte

Zájem by byl, ale nemáte žádné stránky ani propagaci. Existujete ještě vůbec?

Váš hlas: Žádná

Nova Roma

Napiště mi prosím na

tiberius.iulius.nerva@gmail.com.

Tam Vám řeknu více.

Váš hlas: Žádná