Blogy

Sedm mudrců o demokracii

Žijeme v demokratickém státě, ale často s politiky, kteří demokracii v úctě nemají. Sedm mudrců mělo o demokracii své názory, ke kterým je třeba aspoň se přiblížit, jako podchlazený člověk k teplu. Srovnejte výroky mudrců se stavem, který panuje v našem státě.

Solón: „Demokracii nejspíše zachovává ta obec, ve které pachatelé křivdy stíhá a trestá právě tak ten, kdo utrpěl křivdu, jako ti, kdo křivdy neutrpěli.“

Pasivní většina

Tagged:

Jsou dva druhy osobností. První osobnost je samostatná a nenechá se manipulovat. Druhá je pasivní. První osobnost může být dobrá i špatná. Druhá osobnost, protože je pasivní, se kloní jednou na dobrou a pak na špatnou stranu, protože sama není ani dobrá ani špatná. Samostatných osobností není mnoho. Pasivních je o mnohem více, je to většina.

Nesmrtelnost

Tagged:

Co je to, co svým vniknutím do těla působí život? Duše. Co je opakem života? Smrt. Duše nepřijme opak toho, co působí smrt. A jak nazveme to, co nepřijímá smrt? Nesmrtelnost. Duše nepřijímá smrti, tedy duše je nesmrtelná.

Nerozumná rozhodnutí "Velikého" Konstantina

Rozpad římské říše zapříčinilo několik faktorů, kterým se mohla vyhnout. První faktor vidím v nerozumném opatření císaře Konstantina Velikého (272 - 337 n. l.), který umožnil barbarům pronikat na římské území. Předtím totiž císař Diocletian po celé délce římských hranic, nechal budovat města, tábory a tvrze, ve kterých byly umístěny veškeré vojenské síly, které barbarům znemožňovaly proniknout na římské území. Kdekoli chtěli barbaři proniknout, museli se potýkat se silným odporem. Konstantin narušil bezpečnost, když větší část vojsk stáhl z hranic a přesunul je do měst, která jejich pomoc nepotřebovala. Kraje ohrožované barbary byly zbaveny ochrany a naopak pokojná města byla vydána drancování vojáků, v důsledku čehož se vylidnila.

Jak si Peršané vybírali zřízení

Tagged:

Tři Peršané, Otanés, Megabyzos a Dareios, se rozhodli svrhnout vládu Smerdise (konec 6. stol. př. n. l.), který se vydával za syna perského krále Kýra. Předtím se však rozhodovali, které státní zřízení nastolí. Rozhodovali se mezi třemi zřízeními: demokracii, oligarchii a samovládou. Každý uvedl důvody, proč právě ono zřízení, které považoval za dobré, je nejlepší.

Žádný zákon není překážkou pro lidskou povahu, když plane touhou něco vykonat

Tagged:

V různých státech je stanoven trest smrti za mnoho provinění. A přesto se najdou lidé, kteří se takového trestu nebojí a páchají zločiny. Kdo by se odvážil porušit zákon, kdyby nevěřil, že mu to přinese nějaký prospěch? Všichni, ať jde o jednotlivce, nebo o celé státy, mají od přírody sklon k špatným činům a není zákon, který by je od toho odvrátil. Vždyť lidé zavedli postupně všechny tresty od nejlehčího k nejtěžšímu v naději, že jim budou zločinci méně škodit.

Athéňané

Tagged:

Jejich odvaha je větší, než jejich možnosti dovolují, jdou do nebezpečí, aniž o něm uvažují, a neztrácejí naději ve vážných chvílích. Jsou rozhodní, rádi cestují, neboť věří, že mohou něco získat vzdálením z vlasti.

Rozjímání nad osudem

Tagged:

Lidstvo je hnáno osudem do víru událostí. Někdy si přejeme sebevíc, aby se události vyvíjely podle našeho přání a se všemi prostředky, které k tomu máme, se tak nestane. Pak se stane, že nemáme ani prostředky a dotkneš se bez obtíží cíle. Často jsme hnáni i tam, kam nechceme. Když rozpoznáme naše schopnosti, možnosti a síly, lepé zjistíme, zda se vrhnout do nejistých událostí. Poznat sám sebe je však nejtěžší úkol, který se člověku může dostat.

Syndikovat obsah